Michiko_Ki_baby_25

Tsukamoto, Lange, wedding, Ki, Michiko