poston barracks_

nameplate, file, Poston. Kiyomoto, diagram