Shizuko_baby_Kiyoshi

mother child, Shizuko, Quaker, quilt