Kanetaro Domoto family circa 1916 Oakland

Domoto, bonsai, family