Chizu_stone_sq1b_817

stones, kanji, Heart Mountain, Chizu Omori