Chizu_stones_3x1_1230

stones, kanji. Heart Mountain, Chizu Omori