Chizu_stones_detail_1351

stones, kanji. Heart Mountain, Chizu Omori