Takeda_tighter

nameplates, Takeda, San Jose, Poston