Takehara_tighter

nameplates, San Jose, Poston, Takehara